Gå direkt till innehåll
Den historiska dammen vid Järle kvarn är en omstridd plats där natur- och kulturvärden ställs mot varandra. Foto: Helena Törnqvist.
Den historiska dammen vid Järle kvarn är en omstridd plats där natur- och kulturvärden ställs mot varandra. Foto: Helena Törnqvist.

Pressmeddelande -

Rivning av historisk damm får skarp kritik av Vattenhistoriskt Nätverk

Naturvårdsverkets ansökan att riva den historiska dammen vid Järle kvarn bör avvisas. Det yrkar Vattenhistoriskt Nätverk i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen. Miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig och vinklad och stora kulturvärden hotas, enligt nätverket.

Järle kvarn med dess damm strax norr om Örebro är en omdebatterad brännpunkt där viktiga natur- och kulturvärden möts – och ställs mot varandra. Naturvårdsverket har sökt tillstånd att riva ut dammen för att skapa en fiskväg. Vattenhistoriskt Nätverk (VhN), där Arbetets museum är sammankallande, är starkt kritiskt.

– Vattenhistoriskt Nätverk menar att man måste se till helheten i vattenmiljön. Man måste jobba fram kreativa lösningar som också tar hänsyn till den skyddade kulturmiljön och inte driva igenom förändringar på dess bekostnad, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och sammankallande i VhN.

Nätverket framhåller att den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram av Norconsult är vinklad för att den planerade verksamheten ska få tillstånd.

Naturvårdsverkets ansökan ger därför inte en korrekt bild av de negativa konsekvenserna av rivningen, varken för den riksintressanta kulturmiljön, fornlämningarna, boendemiljön eller den lokala livsmiljön för människor.

Miljökonsekvensbeskrivningen måste vara vederhäftig och objektiv och upprättad av specialister inom olika områden för att kunna användas som underlag för ansökan och domstolens bedömning. VhN menar att bristerna är så omfattande att den inte duger som underlag och bör avvisas.

Nätverket understryker att de föreslagna förändringarna inte skulle återskapa en tidigare vattenmiljö, utan skapa en vattenanläggning som aldrig tidigare funnits på platsen. Den planerade verksamheten skulle också innebära stora fysiska ingrepp och förändringar i kulturmiljön, med påtaglig skada på riksintresset och fornlämningarna.

VhN anser att de planerade förändringarna inte är det bästa alternativet för de samlade miljövärdena i Järle kvarn. Nätverket vill i stället ha en lösning där platsens mångfald av ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella värden kan användas och utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt.

Kontakt:

Helena Törnqvist, sammankallande Vattenhistoriskt Nätverk och arbetslivsintendent på Arbetets museum
Tel. 070-846 08 11, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Pressbilder

www.arbetetsmuseum.se/pressbilder

Fakta: Järle kvarn

  • Riksintresse för natur- och kulturmiljövården. Ingår som del i riksintresset: Bondbyn – Järle – Yxe (NRO 18020).
  • Fornlämning. RAÄ nr: Nora 90:1, Nora 91:1, Nora 288:1
  • Ingår i Järleåns naturreservat
  • Natura 2000-område
  • Nationellt särskilt värdefullt naturvatten, nationellt särskilt värdefullt kulturvatten samt nationellt värdefullt fiskevatten

Fakta: Vattenhistoriskt Nätverk

Vattenhistoriskt nätverk (VhN) bildades 2018 och samlar nationella organisationer för att synliggöra och värna kulturmiljön och kulturarvet, sociala värden och människors livsmiljö i svensk vattenförvaltning. 

Nätverket arbetar för en helhetssyn där kulturmiljön vägs in på samma sätt och på likvärdig grund som naturmiljön och andra intressen. Vi vill medverka till konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö och för att ta tillvara befintliga resurser i en hållbar samhällsutveckling.

I nätverket ingår Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ArbetSam, Europa Nostra Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. 

Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet, LRF och Sveriges Jordägarförbund. Arbetets museum är sammankallande.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping